A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Synteettiset kannabinoidit

Synteettiset kannabinoidit » mitä se on?

Tuoteseloste: Synteettiset kannabinoidit (puhekielessä synteettinen kannabis) ovat muuntohuumeina käytettäviä, ihmisen kehittelemiä aineita, joiden vaikutus eroaa jonkin verran kannabistuotteiden vaikutuksista. Monet synteettiset kannabinoidit on alunperin kehitetty elimistön kannabinoidijärjestelmän tutkimiseksi tai kannabinoidireseptorien kautta vaikuttavien lääkkeiden löytämiseksi.

Huumausainemarkkinoilla synteettisiä kannabinoideja tavataan jauhemuodossa, kasvimateriaaliin sekoitettuna (ns. Spice-valmisteet), hasista jäljittelevänä massana ja sähkötupakkanesteenä. Niitä käytetään yleisemmin polttamalla ja harvemmin suun kautta. Synteettisiä kannabinoideja on havaittu Euroopassa jo yli sata erilaista ja ne ovat synteettisten stimulanttien ohella lukumäärällisesti suurin uusien psykoaktiivisten aineiden ryhmä. Painossa mitattuna suurin osa takavarikoista koostuu kuitenkin kaikkein suosituimmista kannabinoideista. [1] [2] [3]

Kotimaisessa tutkimuksessa synteettiset kannabinoidit olivat erittäin puhtaita. Sen sijaan useammassa Spice-tyyppisessä valmisteessa havaittiin kahta eri synteettistä kannabinoidia ja osassa edellisten lisäksi myös yhtä synteettistä psykedeeliä. Vahvin seos oli jopa viisi kertaa miedointa seosta vahvempaa. [4] Jatkuvasti muuttuvan tilanteen takia tuloksia voi kuitenkin pitää korkeintaan suuntaa antavana yleiskuvana vaihtelevasta laadusta.

Laillinen asema: Loppuvuoteen 2016 mennessä Suomessa kansallisesti huumausaineiksi on luokiteltu seitsemän synteettistä kannabinoidia: JWH-018, JWH-073, JWH-081, AM-2201, MAM-2201, AB-CHMINACA ja MDMB-CHMICA. [5] Kuluttajamarkkinoilla kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi (KKP-aineiksi) on luokiteltu kymmeniä synteettisiä kannabinoideja. [6] KKP-aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on laitonta, mutta niiden hallussapidosta ja käytöstä ei rangaista. [7]

Kansanterveydellinen merkitys: Vähäinen. Vuonna 2014 tehdyn väestökyselytutkimuksen mukaan synteettisten kannabinoidien käyttö vaikuttaa vähäiseltä. [8]

Synteettiset kannabinoidit » Miten se vaikuttaa?

Vaikutusmekanismi: Synteettiset kannabinoidit vaikuttavat samoihin kannabinoidireseptoreihin kuin kannabistuotteiden keskeisin vaikuttava aine tetrahydrokannabinoli (THC). Yleensä vaikutus on kuitenkin huomattavasti kannabistuotteita voimakkaampi, minkä vuoksi muuntohuumeiksi luokiteltavat synteettiset kannabinoidit voivat aiheuttaa paljon voimakkaampia päihtymystiloja ja haittavaikutuksia. [9] Useilla kannabinoideilla on aktiivisia aineenvaihduntatuotteita, joilla on merkitystä kokonaisvaikutukseen. Kuten THC, myös useimmat synteettiset kannabinoidit ovat rasvaliukoisia, joten niiden poistuminen elimistöstä on hitaampaa kuin vesiliukoisilla aineilla. [10]

Odotetut ja toivotut vaikutukset: Synteettisistä kannabinoideista haetaan samankaltaisia vaikutusta kuin kannabistuotteista. Poltettaessa vaikutukset alkavat nopeasti ja kestävät tyypillisesti muutamia tunteja. Suun kautta otettuna vaikutukset alkavat hitaammin ja kestävät pidempään. Odotetut vaikutukset voivat olla piristyminen, rentoutuminen, mielihyvän kokemukset, mielikuvituksen voimistuminen sekä aistikokemuksien muuttuminen tai korostuminen.

Ei-toivotut vaikutukset: Pahoinvointi, hengenahdistus, hengityslama, sydän- ja verenkiertohäiriöt, rintakipu, lihasten nykiminen, kouristelukohtaus, tajunnan menetys, akuutti munuaisten vajaatoiminta, levottomuus, ahdistus, vainoharhaisuus, sekavuustila, paniikkikohtaus, psykoosi, itsemurha-ajatukset ja heikentynyt ajattelukyky. [9] [11]

Synteettiset kannabinoidit » Keskeiset riskit?

Riippuvuus ja sieto: Synteettisten kannabinoidien aiheuttamasta riippuvuudesta ja sietokyvyn muodostumisesta ei ole kunnollista tutkimustietoa. Jatkuvan käytön lopettamisen on kuitenkin havaittu yksittäistapauksissa aiheuttavan samanlaisia vieroitusoireita kuin jatkuvan kannabiksen käytön lopettaminen. Vieroitusoireita ovat yleensä mm. unihäiriöt, ahdistus, pahoinvointi, lihasten nykiminen, krampit, kylmän väreet ja himo aineen käyttämiseen. [9]

Akuutit riskit: Synteettisten kannabinoidien oikea annostelu on haastavaa, koska puhtaiden jauhemaisten kannabinoidien käyttöannos voi olla muutamia milligrammoja. Eri kannabinoidien vahvuus ja tarvittava annos ovat myös erilaisia, ja käyttäjillä ei tyypillisesti ole keinoja varmistaa, että kannabinoidi on juuri sitä mitä pitäisi. [10] Synteettisten kannabinoidien käyttö on aiheuttanut lukuisia myrkytystapauksia ja jopa kuolemia. [3]

Vertailututkimuksessa psykiatriseen hoitoon kirjatuista potilaista synteettisten kannabinoidien käytön myöntäneillä potilailla oli voimakkaampaa psyykkistä oireilua, he tarvitsivat pidemmän hoitojakson ja heidät oli todennäköisemmin toimitettu hoitoon tuomioistuimen määräyksestä, kuin potilaat, jotka raportoivat käyttäneensä kannabista, mutta eivät synteettisiä kannabinoideja.[12]

Yliannostus voi olla hengenvaarallinen, joten ensiapuun kannattaa olla yhteydessä välittömästi, jos vakavia myrkytysoireita ilmaantuu. Tajuton henkilö on asetettava kylkiasentoon ja soitettava hätänumeroon 112.

Runsaan käytön riskit, pitkäaikaishaitat: Pitkäaikaisvaikutuksista ihmisiin ei ole tutkittua tietoa. Eläinkokeissa nuorena tapahtuneen pitkäaikaisaltistumisen on havaittu voivan johtaa kehityshäiriöihin aikuisena. [9]

Riskit ja haitat sikiölle: Synteettisten kannabinoidien haitoista ihmissikiöille ei ole tutkittua tietoa, joten sikiövaurioiden vaaraa ei voida tiedonpuutteen vuoksi sulkea pois. [9]

Seka- ja yhteiskäytön riskit: Lamaavien aineiden samanaikainen käyttö voi johtaa tajunnan tason alenemiseen ja tapaturmariskin lisääntymiseen.

Riskiryhmät: Käyttö aiheuttaa tavallista suurempia riskejä lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, joiden keskushermoston kypsyminen on vielä kesken. Myös omat tai lähisukulaisten mielenterveydelliset ongelmat tai fyysiset sairaudet ja vammat saattavat korostaa riskejä.

Synteettiset kannabinoidit » Haittojen vähentäminen

Päihteiden vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä. Päätökset kokeilemisesta ja käyttämisestä kannattaa aina tehdä ottaen huomioon, että itse saattaa reagoida tiettyyn aineeseen ja annokseen hyvin eri tavalla kuin muut. Negatiivisen reaktion varalta olisi hyvä, että selväpäinen henkilö valvoisi tilannetta ja olisi tarvittaessa valmis reagoimaan.

Psykoosialttiuteen vaikuttaa ns. haavoittuvuus-stressimalli, jossa psykoosin laukeamiseen vaikuttaa yksilöllinen perinnöllinen alttius ja stressiä aiheuttavat olosuhteet. [13] Kokeilukäytöstä tulisi pidättyä etenkin, jos lähisuvussa on mielenterveyden ongelmiin sairastuneita. Käyttöä kannattaa välttää kuormittavissa elämäntilanteissa ja ottaa huomioon, että myös jatkuva käyttö nostaa elimistön stressitasoa.

Kokeilukäyttöä ja käytön aloittamista tulisi välttää erityisesti kehittyvässä iässä, koska keskushermosto on silloin haavoittuvaisempi pitkäaikaisille muutoksille. Lisäksi sietokyky muodostuu helpommin ja sitä kautta riippuvuusriski lisääntyy. Viimeisimpänä kehittyvien aivojen otsalohkon etualueiden kypsyminen voi kestää 30 ikävuoteen asti ja nämä alueet ovat vastuussa mm. tekojen ja seurausten harkitsemisesta ja päättelystä. [14]

[1] UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances: What are NPS?. UNODC-verkkosivut, katsottu 22.10.2016.

[2] Evans-Brown M et al. (2015): New psychoactive substances in Europe. An update from the EU Early Warning System (March 2015). Lissabon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 8-9.

[3] Perspectives on drugs: Synthetic cannabinoids in Europe. EMCDDA verkkosivut ja dokumentti (pdf), katsottu 24.10.2016. Forensic science international 2014 Apr;237:119-25.

[4] Rasanen I, Kyber M, Szilvay I, Rintatalo J, Ojanperä I, (2014): Straightforward single-calibrant quantification of seized designer drugs by liquid chromatography-chemiluminescence nitrogen detection.

[5] Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (28.8.2008/543). Finlex verkkosivut, katsottu 22.10.2016.

[6] Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (19.12.2014/1130). Finlex verkkosivut, katsottu 16.1.2017.

[7] Sosiaali- ja terveysministeriö (2016): Asetus kieltää 23 uutta muuntohuumetta. Tiedote 28/2016. Sosiaali- terveysministeriön verkkosivut, katsottu 22.10.2016.

[8] Hakkarainen P, Karjalainen K, Ojajärvi A, Salasuo M (2015): Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja niitä koskevat mielipiteet Suomessa vuonna 2014. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2015):4. 323-324.

[9] Castaneto MS, Gorelick DA, Desrosiers NA, Hartman RL, Pirard S, Huestis MA (2014): Synthetic Cannabinoids: Epidemiology, Pharmacodynamics, and Clinical Implications. Drug and alcohol dependence 2014 Nov 1; 0: 12–41.

[10] Synthetic cannabinoids and 'Spice' profile. EMCDDA verkkosivut, katsottu 22.10.2016.

[11] Liechti M (2015): Novel psychoactive substances (designer drugs) overview and pharmacology of modulators of monoamine signalling. Swiss Medical Weekly 2015;145:w14043.

[12] Shalit N, Barzilay R, Shoval G, Shlosberg D, Mor N, Zweigenhaft N, Weizman A, Krivoy A (2016): Characteristics of Synthetic Cannabinoid and Cannabis Users Admitted to a Psychiatric Hospital: A Comparative Study. The Journal of clinical psychiatry 2016 Aug;77(8): e989-95.

[13] Tietoa psykoosista » Psykoedukaatio. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.  Mielenterveystalo.fi verkkosivut, katsottu 22.10.2016.

[14] Carter R, Aldridge S, Page M, Parker S: Aivot: Kuvitettu opas aivojen rakenteeseen, toimintaan ja häiriöihin. Readme.fi, 2016 (alkuteos The Brain Book, 2009). ISBN 978-952-321-166-7. 203.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 351 - Keskiarvo: 2

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks