A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Lääkkeet

Lääkkeet » Mitä se on?

Tuoteseloste: Lääkkeiden väärinkäyttö voidaan jakaa seuraavasti: liikakäyttö tarkoittaa lääkkeiden käyttöä huumausaineena tai liiallisina annoksina ja pidempään kuin olisi tarpeen. Sekakäyttö tarkoittaa erilaisten lääkkeiden, lääkkeiden ja huumeiden tai lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttöä. Lääketottumus tarkoittaa lääkkeiden käytön jatkamista sairauden parannuttua joko tottumuksen tai vieroitusoireiden välttämisen vuoksi. [1] Varsinaisella väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä tietoista rauhoittavan tai muun lääkkeen käyttöä päihtymystarkoituksessa. Lääkkeitä käytetään tällöin sekakäyttönä esimerkiksi alkoholin tai huumeiden kanssa. Syötäväksi tarkoitettua lääkettä saatetaan uuttaa ja käyttää suonensisäisesti. Tavallista on myös kielen alla sulatettavaksi tarkoitetun tabletin nuuskaaminen. [4]

Yleisimmin Suomessa väärinkäytetään barbituraatti- ja bentsodiatsepiinipitoisia unilääkkeitä ja rauhoittavia lääkkeitä, sekä opioideja, kuten morfiinia sisältäviä kipulääkkeitä ja piristeitä. [1] [2]

Rauhoittavien lääkkeiden ryhmään kuuluvat alpratsolaami, diatsepaami, klobatsaami, klonatsepaami, klooridiatsepoksidi, loratsepaami, oksatsepaami ja hydroksitiini. Diaptsepaamilääkkeiden kauppanimiä ovat Diapam, Valium, Medipam ja Stesolid. Unilääkkeitä ovat nitratsepaami, triatsolaami, midatsolaami, tsopikloni, tsolpideemi ja tsaleploni.

Opioideihin kuuluvat kodeiini, dekstropropoksifeeni, buprenorfiini ja tramadoli. Opioidilääkkeitä ovat mm. Temgesic ja Subutex. Muihin ryhmiin kuuluvista lääkkeistä tunnetuin päihdekäytössä on dekstrometorfaani (DXM).

Laillinen asema: Päihteinä käytettävien lääkeaineiden käyttö muuten kuin asianmukaisen lääkemääräyksen nojalla lasketaan huumausaineen käytöksi silloin, kun aine kuuluu huumausaineluetteloon [7].

Kansanterveydellinen merkitys: Lääkeaineet aiheuttavat jo enemmän myrkytyskuolemia kuin alkoholi. Myrkytyskuolemien syynä on hyvin usein itsemurha, mutta myrkytyskuolemia tapahtuu myös vahinkona sekakäytön seurauksien vuoksi. Vuosittain tapahtuu satoja lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksien aiheuttamia kuolemantapauksia. [1] [6]

Lääkkeet » Miten se vaikuttaa?

Vaikutusmekanismi: Eri lääkeaineet aiheuttavat omanlaisen päihtymystilan. Psykoosilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet vaikuttavat keskushermostoon ahdistusta lievittävästi, rauhoittavasti, kouristuksia estävästi ja lihaksia rentouttavasti. Opioidit vaikuttavat opioidireseptoreiden välityksellä keskushermostoon. Tulehduskipulääkkeet eivät vaikuta keskushermoston kautta, eivätkä siten tuota mielihyvää. [1] [3]

Odotetut ja toivotut vaikutukset: Rauhoittavia lääkkeiden toivottuja vaikutuksia ovat nukahtamisen helpottuminen ja rauhoittuminen, ahdistuksen lieventäminen, mielialan kohotus ja lihasjännityksen laukaiseminen. [1] Opiaattien käyttö voi olla joko päihtymystä tavoittelevaa tai riippuvaisten osalta itsehoitoa, joka tähtää normaaliin oloon ja vieroitusoireiden välttämiseen [4].

Ei-toivotut vaikutukset: Osa kokemuksista voi olla epämiellyttäviä. Ärtyvyys, ahdistuneisuus, jännitys sekä lukuisat muut epämiellyttävät tuntemukset. [2]

Lääkkeet » Keskeiset riskit

Riippuvuus ja sieto: Lääkeaineisiin saattaa kehittyä pitkäaikaiskäytössä voimakas riippuvuus, joka voi olla sekä kemiallista (fyysinen riippuvuus) että psyykkistä. Bentsodiatsepiinien riippuvuusriski on suurempi kuin alkoholin ja vieroitusoireet voivat olla vakavia, jopa hengenvaarallisia. [2] Opioidit aiheuttavat herkästi voimakkaankin riippuvuuden vaikeine ja pitkäkestoisine vieroitusoireineen. Sietokyky lääkkeen vaikutuksia kohtaan kasvaa, jolloin vaikutus kestää lyhyemmän aikaa tai se on pienempi, ja käyttäjä joutuu lisäämään annostusta. [1]

Akuutit riskit: Psyykeen vaikuttavat lääkkeet voivat aiheuttaa muistinmenetyksiä, kontrolloimatonta käytöstä, myrkytystilan sekä altistaa tapaturmille ja itsemurhariskille. [1] Opiaattilääkkeet aiheuttavat suurina annoksina voimakasta lamaantumista, liikaa ottaessa riski hengitys- ja sydämenpysähdykseen kasvaa [3]. Lääkeopioideilla on pienempi yliannostusriski kuin alkuperältään laittomilla vastaavilla aineilla (heroiini). Myrkytyskuoleman riski on suuri sekakäytössä, erityisesti kun sekoitetaan opioideja, bentsodiatsepiineja ja alkoholia [1].

Runsaan käytön riskit, pitkäaikaishaitat: Erilaisia ärtyvyysoireita: ahdistuneisuus, paniikkiherkkyys, lihasjännitykset, erilaiset epämiellyttävät tuntemukset. Lihasheikkous, tasapainohäiriöt, muistin ja keskittymiskyvyn häiriöt, masennus, kivut, vatsavaivat, impotenssi. [1] [2]

Riskit ja haitat sikiölle: Lääkkeiden käytöstä raskauden ja imetyksen aikana tulisi aina neuvotella lääkärin kanssa. Pyrkimys on jättää lääkkeiden käyttö raskauden aikana, etenkin lääkkeet joiden vaikutuksista sikiöön ei tiedetä tarpeeksi. [1]

Opioidien käyttö aiheuttaa useita raskauden aikaisia komplikaatioita, sikiön kehitysvaurioita ja keskenmenon riskiä. Vastasyntyneelle tulee usein vieroitusoireita, joiden hoito kestää viikkoja. [1]

Seka- ja yhteiskäytön riskit: Alkoholin ja muiden huumeiden kanssa käytettynä lääkkeiden vaikutukset ovat usein arvaamattomia.

Yllä mainittu myrkytyskuoleman riski yhdistettäessä opioideja, bentsodiatsepiineja ja mahdollisesti vielä alkoholia.

Lääkkeet » Haittojen vähentäminen

Myrkytystapauksissa nopea lääkärinapu – suuri osa vakavistakin myrkytystapauksista voidaan pelastaa nopealla hoitoon saattamisella. Vieroitusoireita ja lääkeriippuvuutta hoidetaan eri päihdehoidon menetelmillä. [3]

 

 

[1] Dahl, P & Hirschovits, T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

[2] Holopainen, A (2003): Uni- ja rauhoittavat lääkkeet. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede. Helsinki: Duodecim. 436-445.

[3] Holopainen, A (2001): Lääkkeet ja sekakäyttö. Teoksessa Ulmanen, K (toim.) Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista. 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry ym. Rauma: Kirjapaino West Point Oy.

[4] Holopainen, A (2009): Lääkkeiden väärinkäyttö. Päihdelinkki. Katsottu 22.3.2010.

[5] Seppälä, P & Mikkola, T: Loppuraportti ajankohtaisten huumeidenkäytön ilmiöiden tutkimuksesta. Julkaistaan vuonna 2004, Stakes.

[6] YLE Oulu (3.11. 2009): Lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt. Katsottu 23.3.2010.

[7] 1709/1993: Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista. FINLEX@ Lainsäädäntö. Katsottu 23.3.2010.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 1043 - Keskiarvo: 2

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks