A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Kokaiini

Kokaiini » Mitä se on?

Tuoteseloste: Koka-pensaan lehdestä eristetty alkaloidi. Kokaiini on keskushermostoa stimuloiva aine. Kokan lehteä käytettiin perinteisesti piristeenä ja rituaalisiin tarkoituksiin. Kokaiinia käytettiin aluksi myös puudutusaineena ja raaka-aineena muun muassa virvoitusjuomissa, kunnes 1900-luvun alkupuolella sen käyttöä ryhdyttiin kontrolloimaan. Kokaiini on valkoista jauhetta, jota käytetään nuuskaamalla, suonensisäisesti tai polttamalla. Se imeytyy verenkiertoon myös kaikilta limakalvoilta. Kokaiinin johdannaisia ovat crack, free-base ja koka-base, joita käytetään polttamalla. [1] [4]

Laillinen asema: Luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Kansanterveydellinen merkitys: Vähäinen aineen harvinaisuuden takia Suomessa. Jos käyttö yleistyy, merkitys kasvaa, koska kokaiini on hyvin ongelmallinen aine.

Kokaiini » Miten se vaikuttaa?

Vaikutusmekanismi: Kokaiini estää keskushermostossa dopamiinin, noradrenaliinin ja serotonin takaisinottoa hermosoluun. Kokaiinin ja amfetamiinin vaikutukset perustuvat samaan toimintaperiaatteeseen. Kokaiini vaikutta lamaannuttavasti tuntohermoihin, minkä vuoksi sitä on käytetty myös paikallispuudutteena. Kokaiinin vaikutukset alkavat kaikilla käyttötavoilla nopeasti, mutta ovat lyhytkestoisia: suun kautta ottaessa joitakin tunteja, suonensisäisesti vajaan tunnin, nuuskatessa 20-45 minuuttia ja polttaessa 5-10 minuuttia. [1] [5]

Odotetut ja toivotut vaikutukset: Mielihyvä, euforia, itsevarmuus, energisyys, hilpeys, puheliaisuus, suuruudentunne ja omien kykyjen yliarviointi, kohonnut huomiokyky ja aistiherkkyys. Unen ja ruoan tarve vähenee. Jotkut kokevat kokaiinin parantavan suoriutumista fyysistä ja henkistä kykyä edellyttävistä tehtävistä. [1] [4]

Ei-toivotut vaikutukset: Hallitsematon käytös etenkin suurina annoksina käytettäessä. Vapina, huimaus, lihaskrampit, vainoharhaisuus ja pelkotilat. Lyhyen päihtymyksen jälkeen depressio, kasvava ärtyneisyys, rauhattomuus, väkivaltaisuus, paniikkitilat ja aistiharhat. [1] [2] [4]

Kokaiini » Keskeiset riskit

Riippuvuus ja sieto: Kokaiinin aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Voimakasta psyykkistä riippuvuutta voi kehittyä myös satunnaisesti käyttäville. Sietokyvyn kasvaessa annosta joutuu kasvattamaan huomattavasti samojen vaikutusten aikaansaamiseksi. Samalla käyttäjä tulee herkemmäksi aineen ei-toivotuille vaikutuksille, kuten ahdistuneisuudelle ja aistiharhoille. Voimakas psyykkinen riippuvuus ilmenee kyvyttömyytenä hallita käyttöä ja sen nopeaa lisääntymistä, sekä aineen himona, joka aiheuttaa usein retkahduksia vieroittautuneellekin käyttäjälle. [1] [4]

Akuutit riskit: Pulssin ja verenpaineen kohoaminen ja verisuonien voimakas supistuminen. Liikkeet kiihtyvät ja voi ilmetä vapinaa ja lihaskouristuksia. Sydämen toimintahäiriöt ja sydänkohtaukset sekä aivohalvaukset ja neurologiset kohtaukset voivat aiheuttaa koomatilan tai jopa äkkikuoleman. Voi esiintyä rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Akuutteina oireina esiintyy myös päänsärkyä, vatsakipuja ja pahoinvointia sekä psykoottisia oireita ja vainoharhaisuutta. [1] [4]

Runsaan käytön riskit, pitkäaikaishaitat: Aiheuttaa ruuansulatuksen toimintahäiriöitä ja sen seurauksena ruokahaluttomuutta ja puutostiloja. Kokaiinin syöminen voi aiheuttaa kuolion suolistossa. Vaurioittaa hengitysteitä aiheuttaen mm. tulehduksia, kroonista yskää ja veriysköksiä. Kokaiinin nuuskaaminen voi johtaa hajuaistin menettämiseen, nenän verenvuotoon, krooniseen tulehdukseen ja nenän vetistelyyn sekä nenän väliseinän tuhoutumiseen. Aiheuttaa sydänperäisiä ongelmia ja komplikaatioita. Verisuonien supistuminen voi aiheuttaa mm. aivojen verisuoniston vaurioitumista. Kokaiinin käyttö lisää aivokomplikaatioiden ja aivohalvauksen sekä epileptisten kohtausten riskiä. Maksassa voi esiintyä toimintahäiriöitä. Suonensisäinen käyttö lisää bakteeri- ja infektiotautien leviämisen vaaraa. Pitkäaikaisen käytön psyykkisiä vaikutuksia ovat kognitiivisten toimintojen heikentyminen, unihäiriöt ja aistiharhat. Käytön alkuvaiheessa seksuaalituntemukset usein lisääntyvät, mutta säännöllinen käyttö johtaa seksuaalisiin toimintahäiriöihin. [1] [4]

Riskit ja haitat sikiölle: Suurentunut keskenmenon riski, raskaudenaikaiset verenvuodot ovat yleisiä ja ennenaikainen istukan irtoamisen riski on jopa kolmikertainen normaaliin verrattuna. Joka kolmas kokaiininkäyttäjien lapsista syntyy suhteessa raskauden kestoon pienipainoisena ja ennenaikaisesti. Myös riski kuolleena syntyvään lapseen lisääntyy. Vastasyntyneillä on käytön jälkeisiä vieroitusoireita. Vieroitusoireita ovat: kouristukset, syömisvaikeudet, unihäiriöit, alhainen verenpaine ja ylivilkkaat refleksit. Vakavia komplikaatioita ovat sydämen rytmihäiriöt ja -pysähdykset, joita voi ilmetä vielä jopa 3 viikkoa syntymän jälkeen. Kokaiinin käyttäjien lapsilla on todettu epämuodostumia ja kehityshäiriöitä; yleisiä ovat mm. lapsen näkökyvyn ongelmat ja vatsapeitteiden sulkeutumishäiriöt. Myös aivojen kehityshäiriöitä esiintyy. [1] [3]

Kokaiini erittyy rintamaitoon ja voi aiheuttaa imeväiselle myrkytyksen. Lapsen altistamista poltettavien kokaiinivalmisteiden höyryille tulee välttää. [1]

Kokaiinin sikiövaurioihin liittyi takavuosina USA:ssa kohu niin sanotuista crack-vauvoista. Myöhemmin se todettiin yliampuvaksi, sillä vauvat toipuivat paljon odotettua paremmin. On kuitenkin mahdollista, että osa henkisten kykyjen laskusta jää pysyväksi. [4] Merkitsevää lapsen selviytymiselle on kasvuympäristö – huumeita käyttävien vanhempien luona asuvien lasten sosiaalisen deprivaation vaara on huomattava. Turvallisessa ympäristössä kasvavat huumeiden käyttäjien lapset pärjäävät ikätasoaan vastaavasti. [3]

Seka- ja yhteiskäytön riskit: Sekakäyttö alkoholin kanssa lisää myrkytysvaaraa ja on yleisin äkkikuoleman aiheuttaja kokaiinin käyttäjillä [4]. Kokaiinin sisältämät epäpuhtaudet (mm. amfetamiini, alkoholi, PCP, kannabis, heroiini, LSD, kofeiini) aiheuttavat pysyviä ja ohimeneviä vaurioita. [1]

Kokaiini » Haittojen vähentäminen

Akuutit myrkytysoireet vaativat lääkärin hoitoa.

Kokaiinin yleistyvä käyttö on lisännyt vieroitushoitojen kehittämistä. Vieroitushoidon tulee olla kokonaisvaltaista, sillä kokaiini aiheuttaa käyttäjälle psyykkisiä, sosiaalisia ja neurobiologisia vaikutuksia. Useilla huumeiden käyttäjillä esiintyy myös mielenterveys- ja käyttäytymisongelmia, jotka tulee huomioida hoidossa. Kokaiinin lääkkeellistä vieroitushoitoa kehitellään. Myös kokaiinirokotus, joka neutralisoi aineen vaikutuksen ja minimoi vieroitusoireita, on tutkimusten alla. [4]

Tällä hetkellä parhaiten kokaiinista vieroitukseen toimii avo- tai laitoshoitona toteutettava käyttäytymisterapia. Jatkossa käyttäytymisterapian ja lääkkeellisen hoidon yhdistelmä saattaa olla tehokkain hoitomuoto kokaiinin vieroitukseen. [4]

 

 

[1] Dahl, P & Hirschovits, T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

[2] Fabritius, C & Salaspuro, M (2003): Amfetamiinin, kokaiinin ja hallusinogeenien päihdekäyttö. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 458—467.

[3] Halmesmäki, E (2003): Huumeet, lisääntyminen ja raskaus. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede. Helsinki: Duodecim. 525—531.

[4] NIDA (2009): Cocaine abuse and addiction. National Institute on Drug Abuse Research Report. NIDA Publication Number 09-4166. Printed May 1999, Revised May 2009.[päivitetty 18.7.2014]

[5] Seppälä, T (2001): Yleisimmin käytettyjä huumausaineita. Teoksessa Ulmanen, K (toim.) Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista. 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöitten Keskusliitto, Stakes. Rauma: Kirjapaino West Point Oy.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 981 - Keskiarvo: 4

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks