A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Gamma eli GHB

Gamma eli GHB » Mitä se on?

Tuoteseloste: Gamma, gammahydroksibutyraatti eli gammahydroksivoihappo. Lyhenne GHB. Sitä syntyy luontaisesti ihmisen aivoissa gamma-aminovoihapon (GABA) aineenvaihduntatuotteena. [5] Gammaa on katukaupassa tarjolla nesteenä, jauheena, rakeina ja kapseleina. Suomessa myytävä gamma on laittomasti valmistettua, epäpuhdasta ja vahvuudeltaan vaihtelevaa [4].

Lakka eli gammabutyrolaktoni (GBL) on gamman (GHB) esiaine, jota on eräissä puhdistusaineissa ja ohenteissa. Aikaisemmin sitä kehiteltiin myös lääkeaineeksi, mutta todettiin siihen sopimattomaksi. Sellaisenaan GBL:ää eli lakkaa juodaan valmiina nesteenä tai sitä sekoitetaan jauheena nesteeseen. Lakka muuttuu elimistössä GHB:ksi eli gammaksi. [6]

Laillinen asema: Gamma on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Lakka on luokiteltu lääkeaineeksi. Sen käyttö ei ole rangaistavaa, mutta säännösten vastainen myynti, levitys, valmistus ja varastointi on rangaistavaa lääkelain nojalla. Lakan hallussapito voi lisäksi tuottaa syytteen huumausainerikoksen valmistelusta tai huumausainerikoksen edistämisestä, jos tarkoitus on ollut valmistaa siitä gammaa. [6]

Kansanterveydellinen merkitys: Vähäinen, koska käyttö on harvinaista.

Gamma eli GHB » Miten se vaikuttaa?

Vaikutusmekanismi: Lamaa keskushermoston toimintaa. Suun kautta käytettäessä juodaan ensin alkuannos, jonka jälkeen vaikutusta vahvistetaan pienillä lisäannoksilla. Vaikutus alkaa n. 15—30 minuutin kuluessa, suonensisäisesti käytettynä vaikutus alkaa heti. Vaikutuksen huippu saavutetaan 1,5—2 tunnissa. Vaikutus kestää n. 8 tuntia, mutta jotkut haittavaikutukset (kuten huimaus) voivat kestää pidempäänkin. [1]

Odotetut ja toivotut vaikutukset: Rentouttava ja euforisoiva vaikutus [4].

Ei-toivotut vaikutukset: Väsyttävä vaikutus, joka voi johtaa nukahtamiseen tai tajuttomuuteen [2]. Voi aiheuttaa myös sydämen rytmihäiriöitä, verenkiertohäiriöitä, pahoinvointia, oksentelua ja päänsärkyä, hallusinaatioita, alilämpöisyyttä ja nestetasapainohäiriöitä [1].

Gamma eli GHB » Keskeiset riskit

Riippuvuus ja sieto: Pitkäaikaiskäyttö aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Vieroitusoireita ovat unettomuus, ahdistus ja vapina, jotka kestävät päivistä useisiin viikkoihin. [4]

Akuutit riskit: Gamma on suurina annoksina myrkyllinen ja aiheuttaa sekavuutta, tajunnan tason äkillistä laskua mahdollisesti jopa koomaan asti, pulssin hidastumista, verenpaineen laskua, kouristuksia ja hengityksen lamaantumista. Suomessa on ollut joitakin myrkytyskuolemia. Lakka on gammaa moninkertaisesti vahvempaa, mistä syystä jo puolen millilitran yliannostus voi olla kohtalokas. Myös lakka on aiheuttanut kuolemantapauksia myös Suomessa. [1] [6]

Runsaan käytön riskit, pitkäaikaishaitat: Pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tunneta.

Riskit ja haitat sikiölle: Ei toistaiseksi tunneta. On kuitenkin huomioitava, että päihteiden käyttö raskauden aikana on aina riski. Käytön lopettaminen raskauden aikana on perusteltua, sillä sikiölle aiheutuvia riskejä ei voida sulkea pois. [3]

Seka- ja yhteiskäytön riskit: Alkoholi, bentsodiatsepiinit, kannabistuotteet ja muut keskushermostoa lamaavat aineet sekä amfetamiini lisäävät GHB:n vaikutuksia, joka osaltaan lisää myrkytysriskiä ja kuolemanvaaraa [1].

Gamma eli GHB » Haittojen vähentäminen

Annostelun vaikeudesta johtuen äärimmäinen varovaisuus on tarpeen. Myrkytyspotilaan ensiapuna on potilaan asettaminen kylkiasentoon ja tarvittaessa tekohengityksen antaminen. Myrkytyspotilas tulee toimittaa sairaalahoitoon. [4] [6]

 

 

[1] Dahl P & Hirschovits T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

[2] Fabritius, C & Salaspuro, M (2003): Amfetamiinin, kokaiinin ja hallusinogeenien päihdekäyttö. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 458—467.

[3] Halmesmäki, E (2003): Huumeet, lisääntyminen ja raskaus. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede. Helsinki: Duodecim. 525—531.

[4] Partanen, A: Gammahydroksivoihappo (Gamma) ja lakka. Päihdelinkki.

[5] Seppälä, T (2001): Yleisimmin käytettyjä huumausaineita. Teoksessa Ulmanen, K (toim.): Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista. 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöitten Keskusliitto, Stakes. Rauma: Kirjapaino West Point Oy.

[6] YAD – Gamma ja Lakka. Youth Against Drugs Ry. Katsottu 1.3.2010.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 987 - Keskiarvo: 4

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks