A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Ekstaasi eli MDMA

Ekstaasi » Mitä se on?

Tuoteseloste: Ekstaasi, MDMA eli 3,4-metyleenidioksimetamfetamiini on synteettinen amfetamiinijohdos. Ekstaasia esiintyy pillereinä, kapseleina, pulvereina ja nestemäisessä muodossa, ja sitä käytetään syömällä, nuuskaamalla tai suonensisäisesti. Ekstaasivalmisteissa MDMA:ta korvaavina aineina on tavattu LSD:tä, kofeiinia, amfetamiinia, metaamfetamiinia, kokaiinia, antihistamiinia, heroiinia, ketamiinia, kipulääkkeitä ja oluthiivaa. [1]

Laillinen asema: Luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi (Rikoslaki 50:5§).

Kansanterveydellinen merkitys: Nykyisin vähäinen. Kasvaa, jos pitkäaikaisvaikutuksia ilmenee runsaasti. Kansainvälisesti ekstaasi on kolmanneksi yleisin laiton huumausaine kannabiksen ja amfetamiinin jälkeen. Sitä käytetään lähes yksinomaan sosiaalisissa yhteyksissä, joko juhlissa tai ystävien kanssa. Valtaosa on viihdekäyttöä, mutta myös säännöllistä ja intensiivistä käyttöä sekä ongelmakäytöksi luokiteltavaa käyttöä esiintyy. [3]

Ekstaasin käyttäjät kuormittavat päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja toistaiseksi varsin vähän, mutta epätietoisuus käytön pitkäaikaisvaikutuksista tekee vaikeaksi arvioida, tuleeko merkitys kasvamaan.

Ekstaasi » Miten se vaikuttaa?

Vaikutusmekanismi: Ekstaasi vaikuttaa serotoniini- ja dopamiini-välittäjäaineiden toimintaan. Serotoniini sääntelee aggressiivisuutta, mielialoja, unta, seksuaalista virettä ja kipuherkkyyttä. Serotoniini on myös tärkeää muistin ja lämmönsäätelyn kannalta. Dopamiinilla on taas vahva vaikutus ruumiinhallintaan ja liikkeisiin, kognitiivisiin toimintoihin sekä motivaatio- ja palkitsemisjärjestelmiin. Amfetamiini ja kokaiini vaikuttavat myös dopamiini-välittäjäaineiden toimintaan – on siis mahdollista, että ekstaasin stimuloivat vaikutukset ovat samankaltaisia. [3]

Odotetut ja toivotut vaikutukset: Voimakas hyvänolontunne, lisääntynyt fyysinen suorituskyky, sosiaalisuus ja läheisyyden tunne, itsevarmuus, piristyminen, hallusinogeeniset vaikutukset. Vaikutusaika 4—6 tuntia. Vaikutukset ovat yhtäältä sukua amfetamiinin ja toisaalta meskaliinin tapaisten hallusinogeenien vaikutuksille. [1] [2]

Ei-toivotut vaikutukset: Liikehäiriöt ja lihaskrampit, ruokahaluttomuus, lämmönsäätelyn häiriöt, verenpaineen ja pulssin nousu, hampaiden kiristely, pureskelu ja leuan jäykkyys. Joskus aggressiivisuus, ahdistus tai masentuneisuus. Koska ekstaasi saattaa käyttää serotoniinivaraston tilapäisesti loppuun, voi käyttöä seurata lähivuorokausien aikana väsymystä ja unihäiriöitä, masentuneisuutta, keskittymiskyvyttömyyttä ja lihaskipuja. [1] [2]

Ekstaasina saadun pillerin todellisesta sisällöstä ei voi olla varma. Siihen mahdollisesti lisätyt vierasaineet tai muut käyttäjälle vastenmieliset huumausaineet aiheuttavat ei-toivottuja vaikutuksia.

Ekstaasi » Keskeiset riskit

Riippuvuus ja sieto: Ekstaasi aiheuttaa psyykkistä riippuvuutta, mutta fyysisen riippuvuuden kehittyminen on ilmeisesti vähäistä. Toleranssi eli sietokyky aineen etenkin hallusinogeenisille vaikutuksille kasvaa nopeasti. [6]

Akuutit riskit: Käyttöön liittyviä akuutteja kuolinsyitä ovat olleet mm. sydäninfarkti, aivoverenvuoto, lämpöhalvaus, nestehukka, maksavaurio ja pelätty serotoniinioireyhtymä. Myrkytyksen aiheuttama tappava annos on n. 10-15-kertainen tavanomaiseen verrattuna. On kuitenkin kuvattu tapauksia, joissa jo yksi tabletti fyysisen rasituksen yhteydessä on johtanut kuolemaan. [1]

Myötävaikuttavia tekijöitä kuolemantapauksissa ja vakavissa vammautumisissa ovat olleet: Hypertermia eli kehon ylilämpöisyys ja nestehukka. Siihen liittyvät äkilliset kohtaukset, laajalle levinnyt suonensisäinen veren paksuneminen/hyytyminen, rabdomyolyysi (poikkijuovaisten lihasten vaurioituminen ja lihaspunan erittyminen virtsaan), munuaisten ja maksan toiminnan häiriöt. Ylilämpeneminen voi aiheuttaa tai pahentaa näitä häiriöitä. Ylilämpenemistä esiintyy useimmiten juhlimisympäristössä ja siihen myötävaikuttavat aineen suoran vaikutuksen ohella ympäristön lämpimyys, pitkäaikainen rasitus ja juomisen unohtaminen. Neste- ja suolatasapainon häiriöt. Sekavuus ja tietoisuuden hämärtyminen. Joskus myös kohtaukset ja kouristukset voivat ilmeisesti johtua näistä häiriöistä. Useimmiten toipumiseen riittää muutama päivä. On raportoitu kuolemantapauksia, jotka on aiheutunut isojen aivojen turvotuksesta liian veden juomisen seurauksena. On mahdollista, että MDMA aiheuttaa janon tunnetta, joka ei kuitenkaan johdu elimistön nestevajauksesta. Ekstaasi saattaa myös aiheuttaa toistopakkona tunnetun käyttäytymishäiriön, jonka seurauksena voi olla jatkuva veden juominen. [3] Yhteisvaikutukset eräiden lääkkeiden kanssa. Kuolemaan johtava serotoniinioireyhtymä on seuraus yhteisvaikutuksesta masennuslääkkeinä käytettävien serotoniinin takaisinoton estäjien kanssa. Ekstaasin käyttäjät pyrkivät joskus lisäämään aineen vaikutusta yhteiskäytön avulla, kuten mielialalääkkeenä käytettävän Aurorix-valmisteen kanssa. Sen käyttö yhdessä ekstaasin kanssa on aiheuttanut kuolemantapauksia myös Suomessa. [1] [5] Sydän- ja verisuonitaudit. Niistä kärsivillä ihmisillä on kohonnut riski saada kohtaus ekstaasia käytettäessä [3].

Harvinaisia jälkitiloja ovat pelko- ja paniikkitilat, paranoidinen psykoosi, krooninen psykoosi, ahdistus- ja tuskatilat, depressio ja takaumat [2]. Riski on suurempi huumausaineiden sekakäyttäjillä, pitkäaikaisesti ja runsaasti MDMA:ta käyttävillä sekä niillä, joilla on esiintynyt psykiatrisia häiriöitä itsellä tai suvussa [3].

Runsaan käytön riskit, pitkäaikaishaitat: Ekstaasin neurotoksisuus, myrkyllisyys hermostolle, on paljon tutkittu kysymys, mutta toistaiseksi vailla varmaa vastausta. MDMA:n neurotoksisuuden puolesta on jonkin verran näyttöä. Pitkäaikaisten ja mahdollisesti parantuvien hermostovaurioiden mahdollisuus on suuri huolenaihe MDMA:n leviämisen ja käytön seurauksia arvioitaessa. Eläinkokeissa on osoitettu, että MDMA vaurioittaa aivojen serotoniinin viejähaarakkeita (aksoneita). Vauriot ovat apinoilla kestäneet yli 7 vuotta ja ovat todennäköisesti suurimmalta osin peruuttamattomia. Aksoneita kasvaa jonkin verran uudestaan mutta niistä tulee vajanaisia ja epänormaaleja. Jotkut ihmisille tehdyt tutkimukset, jotka on tehty kuvaamalla aivoja, ovat osoittaneet entisillä ekstaasin käyttäjillä pysyviä muutoksia, ja myös varsin kohtuullisen käytön jäljiltä. Näiden tutkimusten heikkous on vaikeus tietää tarkkaan koehenkilöiden MDMA:n käyttöhistoria ja muiden huumausaineiden käyttö. Niitä voidaan kuitenkin pitää osana näyttöä MDMA:n neurotoksisuuden puolesta. Tutkimusten mukaan aivovauriot näyttäisivät olevan korjaamattomia, eivätkä niiden ilmenevyys ja vakavuus riipu suoraan käytön määrästä. [3]

Lyhytaikaisten ja periaatteessa paranevien hermostovaurioiden esiintymisestä on keskivahvaa näyttöä. Käyttäjillä esiintyy lyhytmuistin häiriöitä. Lyhytaikaisten ja periaatteessa paranevien hermostovaurioiden esiintymisestä on keskivahvaa näyttöä. Psykologisissa testeissä on saatu johdonmukaisesti toistuvia tuloksia, joiden mukaan ekstaasin käyttäjillä esiintyy lyhytmuistin häiriöitä, eikä tätä vaikutusta voi selittää muiden huumausaineiden käytöllä eikä myöskään niillä metodologisilla heikkouksilla, joita tällaisiin koeasetelmiin väistämättä liittyy. [3]

Mahdollisen käyttäjän on ymmärrettävä, että pysyvien aivo- ja hermostovaurioiden riskin puolesta puhuvia tutkimustuloksia on olemassa eikä niitä ole kumottu. Niinpä nykyisen tiedon tason vallitessa ekstaasin käyttäjä ei voi sulkea pois vakavien vaurioiden riskiä. Ne saadaan osoitettua ehkä vasta laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa, kun ekstaasia nyt käyttävää väestöä päästään tutkimaan sen ikäännyttyä. [3]

Pian ekstaasin käytön jälkeen voi ilmetä maksavaurioita. Osa näistä vaurioista liittyy ylilämpöisyyteen. Myös ylilämpöisyyteen liittymättömiä maksavaurioita esiintyy ja ne voivat olla lieviä tai korjaantuvia, kroonisia tai tappavia. Vauriot ilmenevät päiviä tai viikkoja yhden tai useamman käyttökerran jälkeen. Näyttö ekstaasin käytön syysuhteesta maksavaurioihin on kuitenkin suhteellisen heikkoa. Maksavaurioiden syytekijöiden joukossa ekstaasin käyttö on vähäinen. [3]

Riskit ja haitat sikiölle: Ekstaasi vaikuttaa verisuonia supistavasti. Vaikutukset voivat olla vahingollisia istukkaverenkierron kannalta ja johtaa alkion tai sikiön tilapäiseen hapenpuutteeseen ja sitä kautta elinten kehitys- tai kasvuhäiriöihin ja muihin ongelmiin. Ennenaikaisuus, istukan ennenaikainen irtoaminen ja sikiökuoleman riski liittyvät amfetamiinijohdosten käyttöön. Vaikutusmekanismista johtuen huumausaineiden käyttöön alkuraskaudessa liittyy potentiaalinen riski epämuodostumista. [4] Käytön lopettaminen raskauden aikana tai raskauden ollessa mahdollinen on ehdottoman perusteltua, sillä sikiölle aiheutuvia riskejä ei voida sulkea pois.

Seka- ja yhteiskäytön riskit: Erityisen vaaralliseksi ekstaasin käyttö on osoittautunut serotoniinijärjestelmään vaikuttavien masennuslääkkeiden kanssa. Osa mielialalääkkeistä, etenkin MAO-entsyymiä eli monoamino-oksidaasia salpaava Aurorix, tehostaa ekstaasin vaikutusta. Masennuslääkkeiden ja ekstaasin yhdistelmä on osoittautunut hengenvaaralliseksi, koska se aiheuttaa helposti serotoniinisyndroomana tunnetun myrkytystilan ja kuoleman. Suomessa ekstaasin käytöstä johtuneet kuolemat ovat liittyneet ekstaasin ja masennuslääkkeiden yhteiskäyttöön. Alkoholi ja ekstaasin yhteiskäyttö aiheuttaa mm. aggressiivisuutta ja sekavuutta. Viagran ja ekstaasin samanaikainen käyttö on aiheuttanut kymmenien nuorten joutumisen sairaalahoitoon Englannissa ja Norjassa. [1] [5]

Ekstaasi » Haittojen vähentäminen

Vaikuttavan aineen, MDMA:nkin pitoisuus vaihtelee suuresti. On kiinnitettävä huomiota ruumiinlämmön säätelyyn (lepääminen, jäähdyttely), tunnettava terveyshaittojen ja myrkytyksen varhaiset oireet ja ymmärrettävä hakea nopeasti lääkärin apua. Ekstaasiriippuvuuden hoito on samantyyppistä kuin muissa psyykkisissä riippuvuuksissa.

Tiheä käyttö ja suuret annosmäärät kasvattavat riskejä. Näitä ovat mm. aivojen välittäjäainevarastojen tyhjenemisestä seuraava masennus ja mahdollisuus reaktioajan ja -nopeuden, muistisuoriutumisen sekä oppimiskyvyn heikkenemiseen. [3]

Yhteenveto
Ottaen huomioon ekstaasin käytön laajuuden vakavat haitat ovat hyvin harvinaisia, mutta huonosti ennustettavia tai hallittavia. Viitteet mahdollisiin vakaviin ja pysyviin hermostovaurioihin antavat aihetta intensiiviseen jatkotutkimukseen, mutta mahdollisten käyttäjien on tiedettävä mahdollisuudesta jo nyt.

Ekstaasin tiheän käytön seurauksena on todettu masennusta johtuen aivojen välittäjäainevarastojen tyhjenemisestä.

Ekstaasin ja mielialalääkkeiden yhteiskäyttöön liittyy vakavia terveysvaaroja.

 

 

[1] Dahl P & Hirschovits T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

[2] Fabritius, C & Salaspuro, M (2003): Amfetamiinin, kokaiinin ja hallusinogeenien päihdekäyttö. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede Helsinki: Duodecim. 458—467.

[3] Gowing, L, Henry-Edwards S, Irvine, R, Ali, R (2002): The health effects of ecstasy: a literature review. Drug and Alcohol Review 21 (1), 53—63.

[4] HUS Teratologinen tietopalvelu (2009): Päihteet. Katsottu 1.3.2010.

[5] Laine, Pekka & Vuori, E: Ekstaasin ja mielialalääkkeiden yhteiskäytön riskejä sit. Markowitz JS & Patrick KS (2001): Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder. Clin Pharmacokinet 40 (10), 753—72. Päihdelinkki.

[6] Seppälä, T (2001): Yleisimmin käytettyjä huumausaineita. Teoksessa Ulmanen, K (toim.): Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista. 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöitten Keskusliitto, Stakes. Rauma: Kirjapaino West Point Oy.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 1235 - Keskiarvo: 3

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks