A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Psykososiaaliset vaikeudet - Paradise24FinParadise24fin kartoittaa henkilön kokemia psykososiaalisia vaikeuksia. Lomaketta voi käyttää kerta-arviona tai kokonaistilanteen seurantaan. Lomake soveltuu hyödynnettäväksi sekä ammattilaiskäytössä että itsearvioinnissa.

Ammattilaisille

Jos mahdollista, lomake kannattaa täyttää hoidon alussa, jolloin lähtökohdaksi tulee tilanne ennen hoitoon hakeutumista. Asiakkaan tilanteessa tapahtuneista muutoksista saadaan tietoa, kun lomake täytetään useita kertoja esim. laitoshoidossa jakson alussa ja lopussa, avohoidossa 3-6 kuukauden välein. Päivämäärän merkitseminen lomakkeeseen on seurantakäytön kannalta hyvin tärkeää.

Vastauksia on hyvä käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa.Voitte esimerkiksi käydä läpi ne asiat, joiden kohdalla asiakas on kokenut suuria tai erittäin suuria vaikeuksia. Samalla voi kiinnittää huomiota siihen, kuinka monen asian osalta asiakas ei ole kokenut vaikeuksia.

Asiakkaan merkitsemistä muutostoiveista voi keskustella suhteessa hoidon tavoitteisiin. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota asiakkaan vapaasti kirjaamiin muutostoiveisiin. Erityisesti, jos kirjatut asiat jotka eivät sisälly lomakkeen 24 kysymykseen.

Seurantalomakkeessa voi tarkastella lisäksi seuraavia kysymyksiä: missä asioissa asiakkaan tilanne on muuttunut parempaan tai huonompaan suuntaan; onko asiakas saavuttanut tavoitteita, jotka oli aiemmin merkinnyt itselleen tärkeiksi.

Seuraavat kysymykset kuvaavat toimintakyvyn ongelmia ja vaikeuksia, joita olet viime aikoina voinut kokea. Vastaa kysymyksiin ajatellen viimeistä 30 päivää. Ota huomioon sekä hyvät että huonot päivät.

Rastita ”Muutostoiveet” -sarake niissä kysymyksissä (1-5 kpl), joihin toivot eniten muutosta. Lomakkeen lopussa oleviin avoimiin kenttiin voit myös kirjoittaa omin sanoin asioita, joihin toivot muutosta.

Nimi:

Päivämäärä:

1. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut sen vuoksi, että et ole tuntenut itseäsi levänneeksi ja pirteäksi päivän aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)?

2. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka kiinnostavat sinua?

3. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen?

4. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi vaikeus nukahtaa, heräilyä usein yön aikana tai herääminen liian aikaisin aamulla?

5. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen, esimerkiksi että olisit aloittanut riitoja, huutanut ihmisille tai jopa lyönyt heitä?

6. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut itsesi hitaaksi tai että asiat ovat tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti?

7. Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden tai masentuneisuuden tunteista?

8. Minkä verran ongelmia sinulle on aiheuttanut huolestuneisuus tai ahdistuneisuus?

9. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt selviytymään kaikista niistä asioista, jotka sinun tulisi hoitaa?

10. Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja?

11. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain 10 minuutin ajan?

12. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä asioita?

13. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä?

14. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää keskustelua?

15. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja (esim. 1 km)?

16. Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista: peseytymisessä tai pukeutumisessa, wc:n käyttämisessä tai ruokailemisessa?

17. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa toiminnoissa?

18. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä?

19. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi kuten syödä hyvin, kuntoilla ja ottaa mahdolliset reseptilääkkeesi?

20. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita?

21. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi kanssa?

22. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai opiskelussa?

23. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi?

24. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai järjestötoimintaan (esim. juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa?

Tähän voit kirjoittaa omin sanoin asioita, joihin toivot elämässäsi muutosta:

Ikä:

Sukupuoli:

Päihdelinkin testien tuloksia saatetaan käyttää riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Julkaisemme testien tuloksia ja vastaajien taustatietoja vain tilastollisessa muodossa.

Tietoa testistä

Paradise24fin-kysymyssarjalla kartoitetaan viime aikoina koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi että henkilön kokonaistilanteen seurantaan. Paradise24fin lomaketta voi käyttää hoitosuunnitelman tekemisen ja seuraamisen tukena.

Paradise24-kysymyssarja on kehitetty professori Alarcos Ciezan johtamassa EU-hankkeessa Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psyko-sosiaaliset vaikeudet Euroopassa (PARADISE). Hankkeessa kehitettiin tutkimustietoon pohjautuvat käytännöllinen kysymyssarja, joka linkittyy kansainväliseen toimintakyky luokitukseen (ICF).

Tavoitteena oli hoitoon, kuntoutukseen ja tutkimukseen soveltuva kysymyssarja, joka sisältää useiden aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti esiintyvät psykososiaaliset vaikeudet. Kehittäminen perustui systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin sekä haastatteluihin koskien dementiaa, depressiota, epilepsiaa, migreeniä, MS-tautia, Parkinsonin tautia, skitsofreniaa, aivoverenkierron häiriötä ja päihderiippuvuutta. A-klinikkasäätiö edusti EU-hankkeessa päihdetyön asiantuntemusta.

Suomenkielinen Paradise24fin-lomake sisältää EU-hankkeessa kehitetyn kysymyssarjan. Paradise24fin-lomake on vertailukelpoinen kansainväliseen lomakkeeseen, jossa vastausvaihtoehtoja on vain kolme. Paradise24fin-lomakkeessa asteikko on 5-portainen, jotta pienetkin seurannan aikana tapahtuvat muutokset kirjautuvat. Suomalaiseen lomakkeeseen on työntekijöiden toiveiden pohjalta lisätty myös muutostoiveisiin liittyvä osio.

Suomenkielistä lisätietoa:
www.a-klinikka.fi/kehittaminen-ja-tutkimus/tutkimusryhma/paradise-hanke
www.a-klinikka.fi/sites/default/files/Paradise24fin_raportti_61.pdf

Tieteellisiä artikkeleita PARADISE-lomakkeen kehittämiseen liittyen:
Cieza, A, Anczewska, M, Ayuso-Mateos, JL, Baker M, Bickenbach J, Chatterji S, Hartley S, Leonardi M, Pitkänen T, and the PARADISE Consortium (2015). Understanding the impact of brain disorders: towards a ‘horizontal epidemiology’ of psychosocial difficulties and their determinants. Hyväksytty julkaistavaksi Plos One.

Cieza, A., Sabariego C, Anczewska, M, Ballert C, Bickenbach J, Cabello M, Giovannetti A, Kaskela T, Leonardi M, Mellor B, Pitkanen T, Raggi A, Świtaj P, Chatterji S and the PARADISE Consortium (2015). PARADISE 24: a measure to assess the impact of brain disorders on people’s lives based on the hypothesis of ‘horizontal epidemiology’. Plos One. July 6th 2015 1- 15. DOI:10.1371/journal.pone.0132410 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132410" target="_blank"

Lisätietoja vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks